خاندان های سادات جزایری به شرح زیر هستند: ( به ترتیب حروف الفبا )

آل ایوب، آل رضا، آل سید طیب، آل طیب، آل عمران، آل غفور، آل محمد، آل مصطفی
احمدزاده، احمدزاده بزاز، احمدی، احمدی بزاز، احمدی زاده، ادیب، ادیب شوشتری، امام، امام پور، امام جمعه، امامزاده، امام شوشتری، امام موسوی، امامی، امامی شوشتری، امامیان، امین التجار، امین زاده، امینی، ایوب زاده، ایوبی
باطنی، بزاز جزایری، بزرگ پور، بنی هاشمی
بهشتی
پیشنماز، پیشوا، پیامی
تقدس، تقوی، تهامی
جاوید، جزائری، جزائری شوشتری، جزائری موسوی، جزایری، جزایری پور، جزایری فر، جزایری مقدس، جزایری ناصری، جعفری
حجت، حسن زاده، حسنی زاده، حقیقت، حکیم
ذوالنور
رستگاری، رومی
سادات نوریه، سبط النبی، ستوده فر، سعادت، سلامی، سلامی پور، سیادت، سید، سید صاحبی، سید معلم، سید موسوی، سید نبوی، سید وکیل، سیدی (ناشر الاسلام)، سیف السادات
شرافت، شریعت، شریعت زاده، شریعت نبوی، شریعتمدار جزایری، شفائی، شفیعی، شمس السادات، شمس زاده، شوشتری، شوشتریان، شیخ الاسلام، شیخ الاسلامی، شیشه گر خانه
صالح آبادی، صحاف، صدیق، صدیق زاده، صدیق هاشمی، صدیقی، صمدی
طلاچی، طیب زاده، طیبی جزایری
عالمپور، عالمزاده، عبونوئی، عسکری، عطار، علم الهدی، علوی، علوی خوزستان، علوی شوشتری، عون جزایری
غفاری
فیاضی
قائمی، قائمی نژاد، قاری پور، قاری زاده، قدسی
کاظمی، کلانتر زاده
مالکی، متقی، محمدی، محمدی موسوی، محمدی وکیل، محمودی، محمودی زاده، مروج، مصطفی زاده، مصطفوی، مطلق، معلم، معلم پور، معلمی، معین، معینی، مکرمی، ملائکه، ملائکه پور، ملائکه رحمت، ملائکه زاده، منجم، منجم زاده، منجم شوشتری، موثق، مودب زاده، موسوی، موسوی جزایری، موسوی زاده، موسوی زاده جزایری، موسوی شوشتری، موسوی نیا، مولوی تبریزی
ناجی، نجابت، نجفی، نقیب، نقیبی، نوری
وکیل التجار، وکیل، وکیل نژاد، وکیلی
هادوی، هادیان، هادی پور، هاشمی
واعظ